Формуляр за отказ

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До  Тиви.бг ЕООД, ЕИК 204509541, адрес: гр. София, ул. „Ф.Ж. Кюри” 23А, Email: [email protected]

................................................................................

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

............................................................................................................................................... /описание на продукта/

Поръчка № ........................ от дата ......................................

Стоката е получена на ............................................. /посочва се датата на получаване от потребителя/

........................................................................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с............................................................................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

 

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com